स्वतन्त्रता दिवसस्य शुभकामनाः(Happy Independence Day!!!)

August 15, 2009 at 11:25 PM | Posted in Uncategorized | 1 Comment

विजयी विश्व तिरन्गा प्यारा

विजयी विश्व तिरन्गा प्यारा

 Indian Tricolur!!!

Swirling the flag !!

Swirling the flag !!

भारतस्य दुखदः विभाजनः(Indias sad partition)

भारतस्य दुखदः विभाजनः(Indias sad partition)

अद्य भारतदेशस्य स्वतन्त्रता दिवसः अस्ति। द्विषष्ठिःवर्षात् पूर्वम् भारतदेशः स्वतन्त्रः जातः।प्रतिवर्षः पन्चमः अगस्त (15th August) इति तिथिः स्वतन्त्रता दिवसस्यय रूपे मन्यते। इयम् तिथिः राष्ट्रीय पर्वः इव मन्यते। इयम् तिथिः तु राष्ट्रीयः अवकाशः अस्ति।इयम् पर्वः भारतदेशस्य गौरवस्य प्रतीकः अस्ति। अस्य महान् दिवसस्य उपलक्षये भारतस्य प्रधानमन्त्रिणा रक्तदुर्गस्य (लाल क़िला Red Fort) प्राचीर्या संपूर्णम् देशम् संबोधितम्।

जयतु जयतु भारतम् !!

वियताम् स्वदेशः !!

जयतु हिन्द!!!

Advertisements

1 Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. It is very use to me……..thanks…………


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: