भारतवर्षः(Essay on India)

August 18, 2009 at 7:23 PM | Posted in अनुच्छेदाः (Articles) | Leave a comment

अस्माकम् देशस्य प्राचीनम् नाम भारतवर्षः इति वर्तते। उत्तरस्याम् हिमालयात् दक्शिनस्याम् कन्याकुमारि प्रतीच्याम् द्वारिकायाः प्राच्याम् आस्मुद्रम् च भवति विस्तारः भारत्वर्षस्य।

अत्र देशे विविधरंगाःविविधधर्माः विविधजातयः विविधरितयश्च जनाः निवसन्ति। विविधाः भाषाः च ते भाषन्ते। सत्स्वपि अनेकेषु भेदेषु ते मिथः सस्नेहं व्यवहरन्ति।

अत्र देशे सर्वे ऋतवः यथायथं प्रवर्तन्ते। अत्र न अधिकम् शैत्यम् नापि एकान्ततः औष्ण्यम् भवति।

देशे अत्र बहुत्रातिप्रचीनानि पवित्राणि तीर्थक्शेत्राणि विलसन्ति।

अस्माकम् देशः अतीव प्रियः अस्ति।

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: