महात्मा गान्धी (The Father of Our Nation)

October 2, 2009 at 1:04 AM | Posted in Uncategorized | Leave a comment
Tags: , , , , , , ,

सौराष्ट्रे पोरबन्दरः इति प्रसिद्धम् नगरम् वर्तते। महात्मा पदधारी गान्धी महाशयः आत्मजन्मनः नगरम् तदमण्डयत।तस्य नाम मोहनदासः इत्यभवत्।
बाल्यादेव सत्ये सदाचारे च मोहनदासस्य परमा प्रीतिः अभवत्। अफ़्रीकातः भारतमागत्य गान्धिना हिन्साशून्येन मार्गेण स्वातन्त्र्यलाभाय उद्योग् आरभ्यत।तस्य देशभक्तिम् सच्चरितम् साहस्परताम् च दृष्ट्वा लोकास्तमन्वसरन्।तद्वचनैः स्वदेशसेवायाम् प्राणानपि त्यक्तुम् सन्नद्धा अभवन्।भूयो भूयः उद्योगे क्रियमाणे भारतवर्षः विनैव युद्धम् आत्मस्वातन्त्र्यमविन्दत।पूर्वमेव महात्मापदमण्डितः गान्धीमहाशयः भारतराष्ट्रपिता इति चाघोष्यत।
परमेश्वरस्य परमभक्तः दीनबन्धुः सदाचारमूर्तीः नम्रतावतारः सेवैकव्रतः सत्याहिंसयोरूपासकः एतादृशः महापुरुषो यत्र प्रकतितो भवति स देशः सत्यम् धनम् एव।

Happy B’Day to Dear Bapu on his 140th Birthday!!

Happy Bday Bapu

Happy B'day Bapu

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: