परगच्छत् वर्षम् (The Going Past Year)

December 29, 2009 at 9:49 PM | Posted in Uncategorized | Leave a comment

एतत् वर्षम् समाप्तिम् प्रति आगतम्। अन्यवर्षाणाम् अनुरूपम् अस्मिन् वर्षे अपि अनेकाः घटनाः घटिताः। काश्चित् घटनाः अस्माकम् जीवनेन सम्बद्धिताः तु काश्चित् सम्बद्धिताः न आसन्। परन्तु कालचक्रम् सदा प्रवर्तते। अस्माभिः जीवनम् सानन्देन सरसेन जीवितव्यम्।

नववर्षे वर्धन्ताम् सर्वेषाम् विभवाः सौख्यानि च एषा मम शुभकामना !!

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: