भारतवर्षः(Essay on India)

August 18, 2009 at 7:23 PM | Posted in अनुच्छेदाः (Articles) | Leave a comment

अस्माकम् देशस्य प्राचीनम् नाम भारतवर्षः इति वर्तते। उत्तरस्याम् हिमालयात् दक्शिनस्याम् कन्याकुमारि प्रतीच्याम् द्वारिकायाः प्राच्याम् आस्मुद्रम् च भवति विस्तारः भारत्वर्षस्य।

अत्र देशे विविधरंगाःविविधधर्माः विविधजातयः विविधरितयश्च जनाः निवसन्ति। विविधाः भाषाः च ते भाषन्ते। सत्स्वपि अनेकेषु भेदेषु ते मिथः सस्नेहं व्यवहरन्ति।

अत्र देशे सर्वे ऋतवः यथायथं प्रवर्तन्ते। अत्र न अधिकम् शैत्यम् नापि एकान्ततः औष्ण्यम् भवति।

देशे अत्र बहुत्रातिप्रचीनानि पवित्राणि तीर्थक्शेत्राणि विलसन्ति।

अस्माकम् देशः अतीव प्रियः अस्ति।

Advertisements

नृपसेवकवानर-कथा — The King’s Monkey Servant

July 23, 2009 at 6:57 PM | Posted in अनुच्छेदाः (Articles) | 1 Comment
 

तस्माच्चिरायुरिच्छत कस्यचिद्राझो एकदा

नृपेण मूर्खोऽनुचरो रक्षणियः नित्यं वानरोऽतिभक्तिपरोऽङ्गसेवकोऽन्तःपुरेऽप्यप्रतिषिद्ध्प्रसरोऽतिविश्वासस्थानप्रभूत् राझो निद्रागतस्य वानरो व्यजनं नीत्वा वायुं विदधति राझो वक्षःस्थलोपरि मक्षिकोपविष्टा व्यजनेन मुहुर्मुहुर्निषिध्यमानापि पुनः पुनस्तश्रैथपविशति ततस्तेन स्वभावचपलेन मूर्खेण वानरेण क्रुधेन सता तिक्ष्णं खड्गमादाय तस्या उपरि प्रहारो विहितः ततो मक्षिका उड्डिय गता तेन शितधारेणासिना राझो वक्षो द्विधा जातं, राजा मृतश्च

“A king wishing long life should never keep foolish servants.”

A king had a monkey as his body-guard. He was very fond of the king, and as he was very much trusted by the king, he could go into the kings’ bed room without being stopped by anyone.

Once when the king was sleeping the monkey started breezing the king with a fan. While doing this a fly came and sat on the king’s chest. The monkey tried to ward off the fly with the fan. But the fly would come again and sit on the same place.

The monkey due to its foolish nature became angry, got a sharp sword and hit the fly to kill it. The fly flew away but, the king’s chest was divided into two, and the king died. 

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.