A long Gap…….

December 2, 2009 at 12:01 AM | Posted in Uncategorized | 2 Comments

सर्वेभ्यः नमो नमः

I am writing after a long time.Many events have happened since I last blogged.But being a 10th student doesn’t permit me to spend more time in blogging but Sanskrit has always excited me.But the lukewarm response on the blog dampened my spirits to write on the blog almost daily.And as my exams are starting it is nearly impossible for me to start blogging once again.But still I wont give it up!

Anyone who wants anything to be published on the blog is most welcome to contribute for the development and continuity of blog.You can e-mail your posts to me at sanskritforall@gmail.com or you can post them as comments.Any form of contribution is  awaited and expected.

जयतु जयतु संस्कृतम् जयतु जयतु भारतम्

Happy Blogging

Mukund

Advertisements

शुभकामनाः

October 18, 2009 at 2:36 PM | Posted in Uncategorized | 2 Comments

दीपावली-पर्वणः हार्दिकाः शुभकामनाः !!!!

सामान्यज्ञानस्य प्रतियोगितायाम् गतम्(Went to Fun-da-mental quiz 09)

October 12, 2009 at 8:20 PM | Posted in Uncategorized | 3 Comments

अद्य मया देहलीनगरस्य प्रतिष्ठितायाम् सामान्यज्ञानप्रतियोगितायाम् (Fun-da-mental Quiz 09)गतम्। तत्र मम दलेन तृतीयस्थानम् (Third) लभ्धवान्। पन्चाशदधिकशत (150 teams)दलानि प्रतियोगितायाम् भागम् गृहीतवन्तः। सुप्रसिद्धः संचालकः देरेक ओ ब्रायनमहाशयेन इयम् प्रतियोगिता संचलिता। मम विद्यालयस्य सर्वे अध्यापकाः प्रसन्नाः अभवन्।इयम् प्रतियोगिता Times परिवारेण (Times of India Group) आयोजिता।fundamental quiz 09

GR8

Asias best Quiz Master

Asia's best Quiz Master

महात्मा गान्धी (The Father of Our Nation)

October 2, 2009 at 1:04 AM | Posted in Uncategorized | Leave a comment
Tags: , , , , , , ,

सौराष्ट्रे पोरबन्दरः इति प्रसिद्धम् नगरम् वर्तते। महात्मा पदधारी गान्धी महाशयः आत्मजन्मनः नगरम् तदमण्डयत।तस्य नाम मोहनदासः इत्यभवत्।
बाल्यादेव सत्ये सदाचारे च मोहनदासस्य परमा प्रीतिः अभवत्। अफ़्रीकातः भारतमागत्य गान्धिना हिन्साशून्येन मार्गेण स्वातन्त्र्यलाभाय उद्योग् आरभ्यत।तस्य देशभक्तिम् सच्चरितम् साहस्परताम् च दृष्ट्वा लोकास्तमन्वसरन्।तद्वचनैः स्वदेशसेवायाम् प्राणानपि त्यक्तुम् सन्नद्धा अभवन्।भूयो भूयः उद्योगे क्रियमाणे भारतवर्षः विनैव युद्धम् आत्मस्वातन्त्र्यमविन्दत।पूर्वमेव महात्मापदमण्डितः गान्धीमहाशयः भारतराष्ट्रपिता इति चाघोष्यत।
परमेश्वरस्य परमभक्तः दीनबन्धुः सदाचारमूर्तीः नम्रतावतारः सेवैकव्रतः सत्याहिंसयोरूपासकः एतादृशः महापुरुषो यत्र प्रकतितो भवति स देशः सत्यम् धनम् एव।

Happy B’Day to Dear Bapu on his 140th Birthday!!

Happy Bday Bapu

Happy B'day Bapu

Came first in India Quiz!

September 13, 2009 at 4:19 PM | Posted in Uncategorized | 4 Comments

अद्य मया ‘भारत को जानो’ नाम्नः प्रतियोगितायाम् भागः ग्रहीतः। मया सह एका छात्रा अपि आसीत्। आवयोः दलः प्रथमम् स्थानम् प्राप्तवान्।इयम् भारतस्य विषये सामान्य-ज्ञानस्य प्रतियोगिता  आसीत् या भारत-विकास-परिषदेन आयोजिता। मम विद्यालयस्य कनिष्ठेन दलेन अपि प्रथमः स्थानः प्राप्तः!

पुस्तकमेलायाम् गतम्(Went to Book Fair)

September 8, 2009 at 4:43 PM | Posted in Uncategorized | Leave a comment

शनिवासरम् मया पित्रा सह दिल्लीनगरस्य पुस्तकमेलायाम् गतम्।पुस्तकमेला प्रगतिक्षेत्रे आयोजिता। ततः मया अनेकानि पुस्तकानि क्रीतानि।इदम् दिल्लीनगरस्य पञ्चदशः मेला आसीत्। अहम् सुप्रसिद्धेन लेखकेन श्री चेतन भगतेन अमिलम्।सः प्रसिद्धानाम् पुस्तकानाम् लेखकः अस्ति।तस्य पुस्तकानि सन्ति- Five Point Someone,One Night at the Call Centre, Three Mistakes of my Life.

A noted Author

A noted Author

Autograph of Chetan Bhagat !

आचार्यः देवो भव (A Teacher is similar to God)

September 4, 2009 at 5:31 PM | Posted in Uncategorized | Leave a comment

सर्वेभ्यः शिक्षिकेभ्यः -:

“अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया

चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री ग़ुरवे नमः”

भवन्तः  अस्माकम् विद्यार्थिनाम् जीवनस्य प्रेरणास्त्रोताः। भवताम् मार्गदर्शनेन वयम् सफलताम् लभामहे।भवन्तः अस्माकम् शिक्षिकाः एव न सन्ति परन्तु मित्राणि शुभचिन्तकाः मार्गदर्शकाः च
भवन्तः अनेन प्रकारेण एव अस्मभ्यम् आशीर्वादं यच्छन्तु।
शिक्षक-दिवसस्य अतीव शुभकामना !!!!
अस्य शुभ-दिवसस्य उपलक्ष्ये भवद्भिः एका कविता

किम् अस्ति तत् पदम्

यः लभते इह सम्मानम्

किम् अस्ति तत् पदम्

यः करोति देशानाम् निर्माणम्

किम् अस्ति तत् पदम्

यम् कुर्वन्ति सर्वैः प्रणामम्

किम् अस्ति तत् पदम्

यस्य छायायाम् प्राप्तम् ज्ञानम्

किम् अस्ति तत् पदम्

यः रचयति चरित्रः जनानाम्

‘गुरु’ अस्ति अस्य पदस्य नाम

सर्वेषाम् गुरूणाम् मम शतं शतं प्रणामः !!

-मुकुन्द मरोदिया

English Translation

For All Teacher’s -:

“Salutation to the noble Guru, who has opened the eyes blinded by darkness of ignorance with the collyrium-stick of knowledge”

Thou are the source of inspiration in our lives. Thy direction will lead us to achieve success. Thou are not only our teacher but a friend, well-wisher and guide.We request Thou to shower your blessings in this manner.

Happy Teacher’s Day!!!!

On this auspicious occasion a poem –

“What is that post

That is respected and given an ode

What is that post

From whom anew generation of a country arose

What is that post

To whom everyone pays an ode

What is that post

In whose lap a child starts to know

What is that post

Through whom the character of a person grows

‘Teacher’ is the name of this post

I salute thee with a bow”

-Mukund Marodia

(This poem is the translated version of the poem Teachers days mein Guru Purnima by Hemjyotsana Parashar Deep,translated in Sanskrit and English  by Mukund M.)

Went in a Face to Face Competition….Came Third…..

September 1, 2009 at 7:45 PM | Posted in Uncategorized | Leave a comment

ह्यः मया अन्तर्मुखम् प्रतियोगितायाम् भागम् ग्रहीतवान्। अहम् Ahlcon International विद्यालये गतवान्। मया तत्र अनिलः अम्बानी रूपे गतम्। मम मित्रः अनिलस्य अग्रजः मुकेशः अम्बानी रूपे तत्र गतम्। आवाम् तृतीयस्थानम् लब्धवन्तौ। मम अध्यापिका अतीव प्रसन्ना अभवत्। आवयोः विजयः अस्य प्रकारस्य प्रतियोगितायम् विद्यालयस्य प्रथमः विजयः आसीत्। प्रतियोगितायाम् अनेके दलाः भागम् ग्रहीतवन्तः। आवयोः अम्बानीभ्रातरोः रूपे वार्ता हास्य-विनोदेन भरपूरिता। अस्मात् कारणात् सर्वे आवयोः दृष्ट्वा आनन्दम् अनुभवन्ति स्म!!!

Yesterday I went to a face to face competition in Ahlcon International School disguised as Anil Ambani.My friend portrayed Mukesh Ambani.We stood third.Our teacher was very happy as it was the first time that any team won in this event.

A Request !

August 25, 2009 at 9:13 PM | Posted in Uncategorized | Leave a comment

This is your blog – Sanskrit for all !You are free to post your views,comments,suggestions,articles or anything which you feel like.

You are requested to post Sanskrit Shlokas, stories, poems,jokes, proverbs, sayings, articles or even your  events related to your daily life.

You can also write in Hindi or English if you wish.Feel free this is your blog!

To write in Sanskrit download the software ITranslator 2003 from the site mentioned in the page To see and write in Devanagri. You can send me your email id and become an author of the blog!

Join the community Sanskrit for all on Orkut!

Happy Blogging!

जयतु जयतु संस्कृतम्!

च्वि प्रत्ययः

August 25, 2009 at 9:04 PM | Posted in प्रत्ययाः | Leave a comment

च्वि प्रत्ययः

च्विप्रत्ययः अभूततद्भावार्थकः भवति अर्थात् यद् वस्तु पूर्वम् तस्मिन् रूपे नासीत् किन्तु सम्प्रति परिवर्तितम् रूपम् धारयति तस्य बोधाय च्विप्रत्ययः प्रयुज्यते।

एषः प्रत्ययः कृ-भू-अस् धातूनाम् एव योगे भवति।प्रक्रियायाम् प्रत्ययः लुप्तः भवति।पूर्वपदस्य अन्तिमः अकारः आकारः वा ईकाररूपम् गृह्णाति।पूर्वपदस्य अन्तिमे यदि अन्ये स्वराः भवन्ति ते दीर्घाः जायन्ते।

उदाहरणानि

अकृष्णः कृष्णः क्रियते – कृष्णीक्रियते

अपटुः पटुः भवति – पटूभवति

अश्यामः श्यामः भवति – श्यामीभवति

अलक्ष्यम् लक्ष्यम् करोति – लक्ष्यीकरोति

अश्वेतम् श्वेतम् करोति – श्वेतीकरोति

« Previous PageNext Page »

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.